Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: onbekende grafzerken uit de kerk van Menaldum

Al in 1959 verscheen Menaldumadeel als deel IV in de reeks Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. In het hoofdstuk over Menaldum worden 43 grafzerken beschreven. Dat overzicht  leek vrij volledig.

Op dit moment is er een gedeelte van de vloer uit de kerk verwijderd. Dat gaf de Grêfskriftekommisje van de Fryske Akademy gelegenheid tot onderzoek. Tot onze verbazing zijn er opnieuw ons onbekende grafzerken tevoorschijn gekomen. Onderstaande foto's zijn gemaakt door Melle Koopmans en Henk Zeinstra.


Afmetingen: hoogte 35 cm; breedte onder 50 cm; breedte boven 33,5 cm.

Tekst:

Ao 1606 de 18 septe... [eer]bare Lijsbet Scheltis ... van Romcke G[er]lefsz ... begrave in ha[e]r me...

De wapenbeschrijving van Rudolf J. Broersma:

Gevierendeeld: I. en IV. vermoedelijk een verkort Andreaskruisje; II. en III. 3 (Jacobs)schelpen, geplaatst 1 en 2. (Als in Hottinga)

Van +Andries Koornstra komt de volgende aanvulling:

Romcke Gerloffs, zoon van Gerloff Bottes, huisman te Engelum en te Hichtum (op Lutke Oorns), daar overl. vóór 5 maart 1618, trouwt 1. rond 1595 Lysbeth Scheltes, overl. rond 1607, weduwe van Jelte Piers, dochter van Schelte Hessels en Tyets Feddes Buma; trouwt 2. in 1608 Teunke Hoytes, weduwe van Romcke Gerryts van Oppenhuizen, dochter van Hoyte Hoytes Haytsma en Teunke Thonis. Afmetingen: hoogte 87,5 cm; breedte 57,5 cm.

Tekst:

Ao 1577 de 23 oc... sterf Sijds Do[n]ia ee zoo va Keim[pe] en Margriet Ger[branda]

Deze Sieds Keimpes Donia wordt in het overzicht van Wierstra nog niet genoemd, maar is wel duidelijk te plaatsen. Zie: http://www.simonwierstra.nl/DONIA.htm.


Afmetingen: hoogte 36 cm; breedte 35 cm.

Tekst:

... ...ua sterf Iac... ... toe Minnaldum


... junij is gesturven den ... Iacobsz out int 54 ... hier begravenTekst:

Hans Willem van Kamstra

Deze is te vinden in het overzicht van Wierstra. Zie: http://www.simonwierstra.nl/CAMSTRA.htm


Dit stuk is het bovenste stuk van de vorige steen. Kennelijk is deze zerk in drieën gebroken. Ook hier is duidelijk te zien dat er geen randschrift is. Mogelijk hebben we hier te maken met een deksteen van een grafkelder.


Afmetingen: hoogte 104 cm; breedte 58 cm.

Tekst:

V 1555 L

Rijord Roerda en Hilck Galema tve soene beid ghenumdt Rienick hier begrave

Homo quasi flos

Vertaling Latijn (André Looijenga): De mens is als een bloem. Dit komt uit psalm 103 volgens Harke Bremer.Afmetingen: hoogte 29,5 cm; breedte 35 cm.

Tekst:

...1673 den 6 april ... de eerbare Feick... ...rou va Pieter ...n out int 38 ... begrav....

Volgens een inventaris van 3-3-1685 moet het hier gaan om timmerman Pieter Ruurds en zijn vrouw Feikje Jans.


De tekst, voor zover we deze hebben kunnen ontcijferen:

Ao 1678 den 19 feb: is in den heere gerust den  erweer.. .... [Joannis July] .... [predica]nt in Menaldom out 39 iaer en is hier begraven

Ao 1679 den 5 novemb: is in de heere gerust de eerbare en deuchtsame Grietie Brongersma in leven ... van Joannis July out ontrent 28 ... ende leit hier begraven

Laat ...
En ons het eigen ...
... is ons ...
Wij...

De wapenbeschrijving van Rudolf J. Broersma:

Mannenwapen gevierendeeld: I. de Friese halve adelaar; II.  een takje in een S vorm met zeven bladeren, 3 aan beide zijden en 1 op de top; III. een takje in een omgewende S vorm met zeven bladeren, 3 aan beide zijden en 1 op de top ; IV. een halve adelaar, komende uit de deellijn.

Vrouwenwapen: 2 lelies boven elkaar, ter rechterzijde vergezeld van een zespuntige ster en ter linkerzijde van een klaver. Helmteken: een uitkomende klimmende leeuw.

De kinderen van dit echtpaar liggen ook in de kerk begraven. De grafzerk is al eerder gelicht en vervolgens in de muur van de hal van de kerk gemetseld.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A