Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: de zeventiende eeuwse kerk van OL Vrouwenparochie (Froubuurt) wordt gerestaureerd

Op dit moment ligt de vloer eruit van de kerk van OL Vrouwenparochie.


Bij het verwijderen van de vloer en het uitgraven van de bovenlaag zijn nogal wat brokstukken van onbekende grafzerken tevoorschijn gekomen.

In Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel II Het Bildt uit 1952 zijn alle toen bekende grafzerken beschreven. Ik heb ze ook in mijn boek en database overgenomen.

Nu is er dus nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De oudste brokstukken zijn uit de zestiende eeuw. De eerste steen voor de huidige kerk is in 1670 gelegd. We hebben dus te maken van restanten uit de oude kerk.

We zullen hier de foto's van de brokstukken tonen en deze onder voorbehoud proberen te beschrijven.

1. Hester Wiarda en zoon


De tekst voor zover nu duidelijk:

... zijnde ... leit alhier begraven met ... Johan... ...oudt zynde 15 d[agen]

Het betreft hier Hester Wiarda (het Wiarda wapen: een zwaan, is duidelijk herkenbaar), de eerste vrouw van schoolmeester Johannes Jans Swart, van wie de grafzerk al langer bekend was. Volgens de stamboom Wiarda van Simon Wierstra zou zijn een kleindochter zijn van Here Wiarda en Hester de Gavere, echtpaar te Harlingen. Waarschijnlijk is ze begraven met Ian Iohansoon, het zoontje dat maar 15 dagen oud werd.

2. Aesge CornelisE C

... ...3 den 22 ianuar[ius] is in den heere gerust [den] ee[rsame] Eesge Kornelis en ... ...er smit tot Oude Bil... .... [7?]5 iaar ende leit alhier [be]graven

Aesge Cornelis was smid te Oude Bildtzijl. Op zijn grafzerk is ook duidelijk een aambeeld herkenbaar. Vermoedelijk is hij 22 januari 1733 op 75 jarige leeftijd overleden. De grafzerk van zijn vrouw en vermoedelijk één van zijn kinderen was al bekend.

3. Kunske KlasesDen 28 apr[il 1720 is in den] heere gerust ... Kunskie Cl[ases] oldt in h[aer 59e] iaer huisvro[uw va]n m[r Jo]hannis Swart sch[oolmeester] ... Vrouwe parochie ... begraven

Kunske Klases was de tweede vrouw van schoolmeester Johannes Jans Swart.

4. Pier Theunis en anderen[Ao] 1591 de ... apr... sterf Marij [P]eter Iacop dr de huisfrou va Pyr Toenis z

Ao 1619 de 21 ianiar sterf Sij Pier Hendricks wijf olt ...

Volgens Het Bildt kenner +kees kuiken : de wapenzerk met het ruitvormige vrouwenwapen, Q: 1 en 2 links geschuinbalkt (3), 2 en 3 een klimmende leeuw, is van [...] Jakob[...],. de huisvrouw van Pier Teunis. Pier staat op de Bildtkaart uit 1570 in de buurt van Vrouwenparochie en een Teunis Piers, waarschijnlijk zijn vader, werd daar in 1552 gemonsterd. 

Van zijn vader Teunis Piers was de grafzerk al bekend.

5. Teunis Piers en dorpsrechter Pier Teunis, met wapen
Thoni... [P]iers 1562

Ao 1591 de ... ...lij sterf de ... Pijer T.... rechter va ... Vrouwe Pr...

Vader en zoon Teunis Piers en Pier Teunis. Zie verder de informatie van Kees Kuiken bij de vorige zerk.

6. Onbekend


Ao 1699 den ... heere gerust de ... den huis[frou] van ... 43 iaer en leit al...

7. Onbekend (linker brokstuk)


... sterf de ... huisfrou ... is hier beg... Maius ...same Ja... 


8. Onbekend


Tekst nog onduidelijk.

9. Onbekend


.... ...ge C ... ...s zoon ...

10. Onbekend


...OM...

11. Onbekend


...gen out ...

De foto's zijn van Melle Koopmans en mij.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A