Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: logboek bijhouden van bestede tijd aan een Excel bestand

Tijdens een VBA cursus kwam de vraag om in een logboek bij te houden wie er in welke werkmap hoe lang gewerkt had op welke datum. Een leuke vraag met naar mijn smaak een leuk resultaat.

De oplossing in VBA ziet er uiteindelijk zo uit. Achter ThisWorkBook coderen we de gebeurtenissen BeforeClose en Open. De code ziet er zo uit:


Option Explicit

Public datOpen As Date

Public Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim datSluit As Date
    Dim strGebruiker As String
    Dim strWbNaam As String
    
    strGebruiker = Environ("Username")
    datSluit = Now()
    strWbNaam = ThisWorkbook.Name
    Call logBoek(strWbNaam, strGebruiker, datOpen, datSluit)
End Sub

Public Sub Workbook_Open()
    datOpen = Now()
End Sub

De aangeroepen procedure logBoek zetten we in een VBA module.

Public Sub logBoek(strWbNaam As String, strGebruiker As String, datOpen As Date, datSluit As Date)
    Dim intRows As Integer
    Dim datDuur As Long
    Dim strPad As String
    
    'pad instellen waar het logboek staat
    strPad = "D:\data\walmar\cursussen\cursusmateriaal\Excel\Oefeningen\"
    
    'gewerkte tijd in seconden uitrekenen: verschil tijd van openen en sluiten
    datDuur = DateDiff("s", datOpen, datSluit)
    
    'testen of het logboek open of gesloten is
    If Not IsBookOpen("Logboek.xlsm") Then
        Workbooks.Open (strPad & "Logboek.xlsm")
    End If

    'communicatie met het scherm uitzetten
    Application.ScreenUpdating = False
    Workbooks("Logboek.xlsm").Sheets("Blad1").Activate
    
    'uitrekenen op welke rij in Logboek.xlsm de waarden toegevoegd moeten worden
    intRows = Workbooks("Logboek.xlsm").Sheets("blad1").UsedRange.Rows.Count + 1
    With Workbooks("Logboek.xlsm").Sheets("Blad1").Cells(intRows, 1)
        .Offset(0, 0).Value = strWbNaam
        .Offset(0, 1).Value = strGebruiker
        .Offset(0, 2).Value = datOpen
        .Offset(0, 3).Value = datSluit
        .Offset(0, 4).Value = datDuur
    End With
    
    'werkboek bewaren en sluiten
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Close
    
    'communicatie met het scherm uitzetten
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Function IsBookOpen(ByRef BookName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    IsBookOpen = Not (Application.Workbooks(BookName) Is Nothing)
End Function

In logboek.xlsm zien we dan verschijnen:

bestand gebruiker geopend gesloten duur in sec
Wijzigingslog.xlsm hessel 18-10-2014 11:21 18-10-2014 11:22 86
Wijzigingslog.xlsm hessel 18-10-2014 11:22 18-10-2014 11:23 46

Bijbehorende bestanden zitten in Wijzigingslog.zip en dat is te downloaden via:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U&usp=sharing

Verdere tips: je kunt het bestand exceltips.pdf (laatst gewijzigd (12-9-2014) hier downloaden:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C