Doorgaan naar hoofdcontent

Access: Smart Object Names Combined With Smart VBA Functions

Introduction

When I create object in Access I try to be as consistent as possible. For instance, when I create a table containing customers, I create names like this:

Object
Name
Table
tblCustomers
Form
frmCustomers
Query
qryCustomers
Command button
cmdCustomers

It is not just that I like the Hungarion Notation (invented by Simonyi Károly from Hungary), it also enables me to use smart functions while programming VBA.

Smart Functions

For instance when I create a command button which should lead me to the form frmCustomers, I call the command button cmdCustomers. After that I attach a function to the On Click event:


Because it refers to the active control, it will automatically transfer the name of the command (cmdCustomers) tot the function cmdCommandClick.

The VBA of the function cmdCommandClick looks like this:

Public Function cmdCommandClick(strFrmName As String)
     DoCmd.OpenForm "frm" & Mid(strFrmName, 4)
End Function

So, now I can easily copy such a command button, change the name and it will automatically go to the right form.

I created another function, FormOpenSource, to automatically attach the right Record Source to the form. This function is attached to the On Load event:


The VBA of the function FormOpenSource looks like this:

Public Function FormOpenSource(objFrm As Form)
    Dim tblName As String
    tblName = "qry" & Mid(objFrm.Name, 4)
    
    'use the query if there is one, otherwise the table
    If DCount("[Name]", "MSysObjects", "[Name] = '" & tblName & "'") = 1 Then
        objFrm.RecordSource = "qry" & Mid(objFrm.Name, 4)
    Else
        objFrm.RecordSource = "tbl" & Mid(objFrm.Name, 4)
    End If
End Function

In this case the function would look for a query qryCustomers and if it does not exist, it will look for tblCustomers.

Just a couple of examples to make programming Access VBA easier and faster.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A