Doorgaan naar hoofdcontent

Access: Overcoming The Max Length (64) of DoCmd.TransferText

The Problem

The other day I ran into a problem with DoCmd.TransferText: it will not accept text files having longer names that 64 characters. Possibly, because 64 characters is the maximum length of an object name in Access.

You will get an error message:So I tried to find a work around.

My Work Around

First, I created a table in Access to store information about the text files, in this particular case, CSV files.

The I created a VBA script which actually store the information in the table

strMapCSV = CurrentProject.Path & "\"

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(strMapCSV)

For Each f1 In f.files
 If Right(f1.Name, 3) = "csv" And Left(f1.Name, 4) <> "file" Then
   strSQL = "insert into tblCSVfiles (CSVname, CSVsize,CSVdate,CSValias) "
   strSQL = strSQL & " VALUES ('" & Replace(f1.Name, "'", "`") & "'," & f1.Size & ", #" & f1.DateLastModified & "#,'" & "file" & intCounter & ".csv')"
   db.Execute (strSQL)
   intCounter = intCounter + 1
 End If
Next

So, in the table tblCSVfiles all CSV files got an alias like file1.csv etc.

Every time the script is rerun, which is actually done autamatically in this case, the script removes the existing aliasses:

'remove aliasses
Set f = fs.GetFolder(strMapCSV)
 For Each f1 In f.files
   If Left(f1.Name, 4) = "file" Then
     Set f = fs.getfile(strMapCSV & f1.Name)
     f.Delete
  End If
Next

The script also empties the table tblCSVfiles:

db.Execute ("delete from tblcsvfiles")

After that I let the script copy the existing CSV files to their aliasses file1.csv etc.

 'copy CSV's
 intCounter = 1
 Set f = fs.GetFolder(strMapCSV)
  For Each f2 In f.files
    If Right(f2.Name, 3) = "csv" Then
      Set f = fs.getfile(strMapCSV & f2.Name)
      f.copy strMapCSV & "bestand" & intCounter & ".csv"
      intCounter = intCounter + 1
    End If
 Next

After that, I can pick any file from the table tblCSVfiles and use the alias to refer to the shorter named CSV version.

Problem solved.

An Even Better Work Around

As I posted my solution, I received an even better idea from Jack Stockton: the FileSystemObject has both a ShortPath and ShortName.

The much shorter code looks like this:

strMapCSV = CurrentProject.Path & "\"

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(strMapCSV)
    
For Each f1 In f.files
 If f1.Name = "NOVIBAT_14454_20150615_030440-1234567890_1234567890_1234567890_1234567890_1234567890_1234567890_1234567890.csv"  Then
   strFile = f1.ShortName
 End If
Next

DoCmd.TransferText transfertype:=acImportDelim, _
SpecificationName:="glans", _
tablename:="tblGlans", _
FileName:=strMapCSV & strFile, _
hasfieldnames:=False
Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creƫren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A