Doorgaan naar hoofdcontent

VBA: Zip Copier

Ran into a problem of moving files contained in several zip files to different folders.

This is part of the code I used. It moves the files out of a zip file called test.zip (any name + .zip would do) in folder d:\data\start to a destination folder called d:\data\end. It would also work if d:\data\start contained more zip files.

Sub zipcopier()
    Dim fs As Object, f As Object
    Dim FileInFolder As Object, sh As Object, ZipFile As Object, fileInZip As Object
    Dim FolderTo As Variant, FolderFrom As Variant

    FolderTo = "d:\data\end"
    FolderFrom = "d:\data\start"
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder(FolderFrom)
    
    'procedure for zip-files
    For Each FileInFolder In f.Files
        If Right(FileInFolder.Name, 4) = ".zip" Then
            Set sh = CreateObject("Shell.Application")
            Set ZipFile = sh.Namespace(f & "\" & FileInFolder.Name)
            For Each fileInZip In ZipFile.items
                'Create folder if not there already
                If Not fs.FolderExists(FolderTo) Then
                    fs.CreateFolder (FolderTo)
                End If


                'copies files from zip to destination one by one
                If Not fs.fileexists(FolderTo & "\" & Mid(fileInZip.Path, InStrRev(fileInZip.Path, "\") + 1)) Then
                   sh.Namespace(FolderTo).moveHere (fileInZip.Path)
                End If
                
            Next
        End If
    Next
End Sub

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek