Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Outlook aanroepen en ook daadwerkelijk openen met VBA

Om vanuit Excel met VBA een e-mail te versturen is niet zo ingewikkeld. Code is overal te vinden. Ik toon hier een voorbeeld van de website van Ron de Bruin:

Sub Mail_small_Text_Outlook()
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
'Working in Office 2000-2013
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim strbody As String

    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

    strbody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
              "This is line 1" & vbNewLine & _
              "This is line 2" & vbNewLine & _
              "This is line 3" & vbNewLine & _
              "This is line 4"

    On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = "ron@debruin.nl"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "This is the Subject line"
        .Body = strbody
        'You can add a file like this
        '.Attachments.Add ("C:\test.txt")
        .Send   'or use .Display
    End With
    On Error GoTo 0

    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
End Sub

Als we Display gebruiken wordt wel de Outlook e-mail getoond maar niet Outlook zelf. Als we bijvoorbeeld vanuit Excel een Word document willen openen en Word ook echt willen tonen, kunnen we zoiets gebruiken:

Set wordapp = CreateObject("word.Application")
wordapp.documents.Open "D:\data\hessel.docx"
wordapp.Visible = True

Voor verder Excel tips klik hier.
Een simpel instellen van Visible op True volstaat. Om Outlook ook echt te openen, moeten we veel meer kluchten uithalen. Met onderstaande code lukt dit:

'outlook aanroepen en mailtje maken
    On Error Resume Next
    Set OutApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    If Err.Number <> 429 Then
        'onderstaande code maakt Outlook ook echt zichtbaar te maken in combinatie met activate
        With GetObject(, "Outlook.application")
            Set objNSP = .GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(6).Items.Count
        End With
    End If
    
    
    'als Outlook niet geopend, outlook openen en aanroepen
    If Err.Number = 429 Then
        Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        'onderstaande code maakt Outlook ook echt zichtbaar te maken in combinatie met activate
        With CreateObject("Outlook.application")
            Set objNSP = .GetNamespace("MAPI")
            Set objFld = objNSP.GetDefaultFolder(6) ' 6 = olFolderInbox
            Set objExp = .Explorers.Add(objFld, 0) ' 0 = olFolderDisplayNormal
        End With
    End If

    'om Outlook ook echt te tonen
    objExp.Activate
        
    'email item maken
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

    'versturen mail
    With OutMail
        .To = "hesseldewalle@gmail.com"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = ""
        .Body = ""
        'om de email te tonen
        .display
    End With

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek