Doorgaan naar hoofdcontent

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding

Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen.

Hoe maken we zoiets?

§   We typen vanaf cel A1:

cijfers
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden.

§   We maken hier een ringgrafiek van.
§   We wissen de labels.
§   We laten deze ring 270 graden laten draaien.§   Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling.

  
§   Voor de wijzer typen we:

D1
Wijzer

D2
50
aangestuurd door een schuifbalk
D3
1
bepaalt de breedte van de wijzer
D4
49
=D5-D2-D3
D5
100


§   We selecteren dan D2:D5.
§   Klikken op kopiëren.
§   Klikken op de grafiek.
§   Klikken op plakken.

We krijgen dan automatisch een tweede ringgrafiek. Het geheel ziet er zo uit:§   De rode wijzer geven we de kleur zwart.
§   Alle andere segmenten zetten we op Geen opvulling.
§   We kiezen dan voor de buitenste cirkel een ander grafiektype: Cirkel.
§   De draaiing gaat dan terug naar 0 graden; die zetten we terug op 270 graden.
§   We koppelen de gegevens ook aan de Secundaire as.§   We selecteren dan de zwarte wijzer.
§   We kiezen via de tab Indeling Þ Gegevenslabel toevoegen Þ Einde buiten.

We hebben dan:§   We dubbelklikken dan op het label (de cursor staat er nu in).
§   We gaan in de formulebalk staan.
§   We maken in de formulebalk een harde verwijzing naar cel D2

Let op! Bladnummer kan afwijken!

  =Blad2!$D$2

§   Sluit af met een druk op ENTER.
We hebben nu dit (alleen de schuifbalk moet nog worden gemaakt):§   Nu maken we nog een schuifbalk die loopt van 0 tot 100 en een koppeling heeft met cel D2.


Tot slot plaatsen we de labels in de cijferreeks.

§   Ga naar Gegevensbron selecteren.
§   Selecteer Cijfers.
§   Kies bij Horizontale aslabels voor de knop Bewerken.
§   Selecteer het bereik B2:B11.

We selecteren de reeks via de Tab Indeling.§   We kiezen Gegevenslabels Opmaken Þ Meer opties voor gegevenslabels Þ Categorienaam


§   Daar kiezen we Categorienaam
§   Via de Tab Ontwerpen Þ Gegevens selecteren passen we de Aslabels van de langste reeks aan naar:Ringgat terug naar 10% en een ronde vorm maken van 0,6 bij 0,6 cm zwart van kleur

§   Selecteer Reeks "Cijfers" via de tab Indeling links bovenin. §   Kies de knop§   Zet de grootte van het ringgat terug naar 10%.
§   Maak een ronde vorm (cirkel) van 0,6 cm bij 0,6 cm, kleur is zwart.
§   Plaats de vorm op het ringgat.
§   Zet de lettergrootte van de labels desgewenst naar 9 punten.

Voor verder Excel tips klik hier.

Andere blogs over Excel


Voor het beste overzicht verwijs ik naar een pagina van mijn website: http://www.walmar.nl/spreadsheets.asp

Reacties

Theo Terpstra zei…
Beste Hessel,

In jouw blog uit 2014 over ‘Friesland: Lieuwkema, speurtocht naar familiewapens en herkomst’ staat in de stamboom ook een Aukje vermeld, dochter van Jacob Jacobs Abbemaen Tiet (Ennes Lieuwkema) gehuwd in 1675 met Okke Biekes (DTB: Oocke Beekesz, wonende te Oosthem, trouwt op 27 mei 1675 met Auck Jacobsdr. wonende te Wons).
Ik denk dat zij een zoon Enne Ockis Abbema hadden die op 25 juli 1706 te Hemelum trouwde met een Ytje Ottes, wonende te Hogebergen (zie DTB Tresoar). Dit blijkt volgens mij uit de Proclamatieboeken, archiefnummer 13-43, Nedergerecht Wonseradeel - Tresoar, inventarisnummer 235 folio 74.

Op 16 april 1707 (de datum wordt niet genoemd, de akte ervoor en erna zijn echter op 16 april 1707 gedateerd) wordt op de copers voor recht gewesen de koop door Enne Jacobs Abbema cum uxore, echtelieden tot Wons, van de gerechte twalefde part van soodanige landerijen en huisinge cum annexis als de verkoper van sijn wijlen beste moeder Tjed Ennes Lieukema is aanbeerft sijnde voornamentlijck in den dorpe Wons en ook elders in de grietenije van Wonseradeel staende en gelegen ons wedersijts wel bekent, beswaert met de quotele floreen en andere lasten daer op leggende des mede met het quotele verschot nae proportie van de andere landen c.a. voorts met soodanige wijdere lasten en servituten actien en geregtigheden ’t sij active ’t sij passive als daer toe en aen behooren, alsoo in coop bekomen van Enne Ockes op Gaesterlandt wonachtigh voor de soma van acht hondert car.gls (etc.).

Met vriendelijke groet,
theoterpstra@hotmail.com

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creëren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A