Doorgaan naar hoofdcontent

Access: Automatiseren import CSV bestanden en koppeling met Excel

Access voor automatische import CSV; gekoppeld Excel voor de weergave

Naar aanleiding van een vraag van een klant heb ik een Access database gemaakt dat automatisch een CSV bestand importeert. Voorwaarde was ook dat dit CSV bestand automatisch opnieuw geïmporteerd wordt als dit bestand vernieuwd wordt.

Hoe ziet deze code er globaal uit?

De timer

Bij het laden van een formulier kunnen we instellen om de hoeveel tijd (in milliseconden) code moet worden uitgevoerd.

Sub Form_Load() 
   Me.TimerInterval = 1000 'in milliseconden 
End Sub

Vervolgens kunnen we dan de code schrijven voor de Timer gebeurtenis van een formulier.

Sub Form_Timer() 
    'hier komt de code 
End Sub

Deze code gaan we nu behandelen.

Verzamelen namen CSV bestanden

Met behulp van het FileSystemObject heb ik de namen en de datum van laatste wijziging van de CSV bestanden in een map opgeslagen in een Access tabel:

    'tabel csv legen om steeds de actuele stand te hebben
    set db = CurrentDb
    db.Execute ("delete from tblcsvfiles")
    
    'map database
    strMapCSV = CurrentProject.Path & "\" 'om het huidige pad te bepalen

    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder(strMapCSV)

    For Each f1 In f.files
        If Right(f1.Name, 3) = "csv" Then
            strSQL = "insert into tblCSVfiles (CSVnaam, CSVgrootte,CSVdatum) "
            strSQL = strSQL & " VALUES ('" & Replace(f1.Name, "'", "`") & "'," & _  
            f1.Size & ", #" & f1.DateLastModified & "#)"
            db.Execute (strSQL)
        End If
    Next

Bestanden importeren en/of vernieuwen

Met een SQL string bepalen we wat het nieuwste CSV bestand is.

strSQL = " SELECT TOP 1 CSVnaam FROM tblCSVfiles ORDER BY CSVdatum DESC;"
Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)

We maken het bestand waar de gegevens in geïmporteerd moet worden eerst leeg en importeren vervolgens de gegevens:

    strBestand = rs.fields("CSVnaam").Value
    DoCmd.TransferText transfertype:=acImportDelim, _
    SpecificationName:="glans", _
    tablename:="tblGlans", _
    FileName:=strMapCSV & strBestand, _
    hasfieldnames:=False

SpecificationName

In deze code is de SpecificationName van groot belang. Deze naam moeten we zelf maken. We kunnen dit alleen doen door het bestand éénmalig handmatig te importeren en dan deze importspecificatie op te slaan.

Bij het importeren van een tekstbestand in Access krijgen we dit venster:


Als we dan op de knop Geavanceerd drukken, krijgen we:


Door te klikken op Opslaan als kunnen we de Importspecificatie opslaan. Via de knop Specificaties krijgen we eventuele gegeven namen te zien.

Aansluiting Excel

In ons geval hebben we via Microsoft Query (koppeling kan ingesteld worden op elke minuut vernieuwen) een koppeling in Excel gemaakt. Via Voorwaardelijke opmaak worden dan de gegevens dan in vooraf bepaalde, genormeerde opmaak getoond:
Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Friesland: MTB elfstedentocht 2016

Al snel na het helaas niet voltooien van de winterfietselfstedentocht rijpt bij mij het idee mee te doen aan de MTB elfstedentocht. Het moet mijn vijfde elfstedentocht worden na het wandelen, fietsen, steppen en kajakken. Al heb ik van deelnemers begrepen dat deze MTB tocht wel heel erg zwaar is. Drie dagen lang beulen. Ik vraag me af of het voor mij wel haalbaar is. Toch haal ik het in het najaar mijn al twintig jaar oude MTB van stal en begin alvast wat te trainen. Rond de stad Groningen blijken tal van oude landwegen en graspaden in het nieuw aangelegde De Onlanden mooie trainingsparcoursen op te leveren. Tegelijk hou ik de website van de organisator in de gaten:  http://mtb-xperience.nl/mountainbike-evenementen . In de loop van het voorjaar worden op deze website een aantal zaken duidelijk. Het wordt na vijf jaar mogelijk de laatste keer dat deze tocht georganiseerd wordt en de tocht wordt ook opengesteld voor individuele deelnemers. Tot nu toe kon je namelijk alleen in teamv