Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: oude grafzerken uit de kerk van Hemelum tevoorschijn

Op de plaats van de huidige Nicolaas kerk stond al in 1180 een vrouwenklooster van de benedictijner orde, het Sint-Nicolaasklooster. Dit klooster was een van de eerste kloosters in Friesland. Behalve nonnen, vestigden zich in de buurt ook begijnen, vrome katholieke vrouwen, die een kuis leven wilden leiden. In 1668 werd deze kerk gebouwd op de fundamenten van de oude kloosterkerk. De kerk is in 1816 gewijzigd. In 1896 is de toren aangepast.


Momenteel - november 2016 - wordt de vloer van de kerk gerestaureerd. Tegelijk worden ook de oude grafzerken aangepakt. Het gaat totaal om vijf grafzerken, van ongeveer 1641 tot 1722. Twee ervan zijn met een betonlaag bedekt. Deze laag wordt zo goed mogelijk verwijderd.

De grêfskriftekommisje heeft op 26 november deze kerk voor het eerst bezocht. Alle foto's zijn van Melle Koopmans.

Grafzerk 1Anno 1697 den 24 febrij is in den heere ontslapen den eerbare Aafke Sijbrens oudt in haar 36 iaar in leven huisvrouw van den ed Foeke Reijtsma ontfanger van Hemelumer Oldephaart en Noord:wolde ende leyt alhier begraven

Aafke Sijbrens was de tweede vrouw van Foeke Tjepkes Reitsma. Ze trouwden in 1694. Bij haar huwelijk wordt vermeld dat ze afkomstig is uit Arum. Vermoedelijk is ze de dochter van Siebren Siebrens en Doikje Pieters en op 22 januari 1660 gedoopt te Kimswerd.

Foeke Tjepkes werd op 21 november 1661 gedoopt te Ferwerd als zoon van Tjepke Foekes en Catalina Remmelts. Tjepke Foekes hertrouwde in 1668 te Heerenveen met Neeltje Bachers, afkomstig uit Hemelum. Opvallend is wel dat ze als lidmaat in Ferwerd aangeduid wordt als afkomstig uit Haarlem. Mogelijk zijn in de bronnen Haarlem en Hemelum door elkaar gehaald en kwam ze gewoon uit Haarlem.

Foeke was eerder getrouwd geweest met Siebrigje Andries met wie hij in 1689 een zoon Tjepke en in 1691 een dochter Catalijntje kreeg. Foeke trouwde in 1697 voor de derde keer met Taetske Thomas Dotinga. 

In Hemelum was ook een eendenkooi. In 1730 koopt Foeke Reitsma de helft van de boerderij waar deze eendenkooi bij hoorde. Zijn zoon Tjepke verkoopt het aandeel weer in 1741.

Het linker mannenwapen op de grafzerk is van de familie Reitsma.


Dit wapen was volgend de heraldische databank al wel bekend van een lakzegel. De klavers staan dan 2 - 1 in plaats van 1 - 2.Volgens wapenexpert R. Broersma: de kleuren van het wapen Reitsma / Reijtsma /  Reytsma zijn (naast de Friese halve adelaar): II: doorsneden: a. in blauw een lelie, boven vergezeld van een omgekeerde wassenaar, alles van zilver; b. in zilver 3 groene klavers, geplaatst 1 en 2. Helmteken: een groene klaver  (in de wapenboeken van Von Brucken Fock).

Het andere is een simpel boerenwapen met drie klavers.

Blijkens gegevens van zijn zoon Tjepke overleed Foeke in mei 1734.

Grafzerk 2


A[o 173]4 ... ende ... ...os ... ont... ...n... ...er o... ... oudt ... ...den .... hier [begraven]

De tekst hebben we niet verder kunnen ontcijferen. Zeer waarschijnlijk ligt hier Foeke Tjepkes Reitsma begraven. Het is in ieder geval het familiewapen Reitsma.

Grafzerk 3


Anno 1722 den 17 april is in den heere  ontslapen den eerbare Catalina Reitsma oudt in haar 21 iaar in leven huisvrouw van den ed: Alexander Sanders en leit alhier begraven

Catalina Reitsma is de dochter van Foeke Tjepkes Reitsma en diens tweede vrouw Taetske Thomas Dotinga. Ze is in 1721 getrouwd met Alexander Jelles Sanders. Deze Alexander hertrouwt in 1723 met Idske Sienes Algra uit Bolsward. Ze liggen daar ook begraven in de Martinikerk.Ao 1744 den 31 maart is gestorven in 't neegen en veertigste jaar syns ouderdoms Alexander Sanders in leven regerende raadsman en rentemeester van de stadt Bolswaerdt en leit alhier begraven

Ao 1759 den 17 november is in den heere gerust de deugdrijke Itske Synes Algra wedu van boven genoemde Alexander Sanders oud 66 jaren en leit alhier begraven

De naam van zijn eerste vrouw Catalina wordt hier niet meer genoemd. Het wapen is weer van de familie Reitsma.

Grafzerk 4


Den [18 april 1743 is in den] heere ontslapen ds Christianus Nethenus oudt oudt 64 iaar en 6 maanden en 22 dagen na al voor en 37 ... vroom den dienst  in dese ... waar ...ten hebben ... hier begraven

...

Deze zerk is van de betonlaag ontdaan. Het mannenwapen is niet goed te zien. Het vrouwenwapen is een dubbele adelaar.


Dominee Christianus Nethenus was hier dominee van 1705 tot 1743.


Hij trouwde in 1705 met Johanna Verhoek. De nagenoeg onleesbare tekst heeft waarschijnlijk op haar betrekking.

Grafzerk 5


... [1641] ... [in] Christo ontslapen den eedele eerentphesten ir Siovrdt van Aylva in syn leve grietman van Himmelumer Oldephaert en Noortwolde alsmede ghedepvteerde staten van Frieslant en is alhier begraven

Anno 1660 den 6 april is seer christelijcken in den heere ontslapen de wel edele heer ir Iohan van Aylva in leven grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ... rvende

...

Onderaan staat een helaas onleesbaar Lijns gedicht. Alleen fragmenten zijn zichtbaar. Het gaat om vader en zoon Sjoerd en Johannes van Aylva, beide ooit grietman van de gemeente Hemelummer Oldepahert en Noordwolde.

De beide nu zichtbare familiewapens zijn Tietema (de moeder van Sjoerd van Aylva)


en

Holdinga (de moeder van Wikje van Walta)


Aan de andere kant hebben we het wapen Walta aangetroffen.Het vierde wapen is niet te zien. In het midden zien we de wapens Aylva en Walta. Van het wapen Aylva zijn alleen de bovenste ster en de adelaar goed te zien.Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, cre√ęren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A