Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: bijzondere grafzerk uit Harlingen

In de stad Harlingen is onlangs een bijzondere grafzerk tevoorschijn gekomen. De zerk bevond zich in de tuin van Zeepziederstraat 6. Deze steen zal oorspronkelijk wel in de Harlinger Westerkerk hebben gelegen. Deze kerk is in 1898 gesloopt.

Helemaal duidelijk is het nog niet. Archivaris Jeanine Otten schrijft:

In 1834 noteerde Freerk Dirks Fontein alle grafschriften in de Westerkerk, maar het grafschrift van Hamen Synes Nauta zat daar wonderlijk genoeg niet bij. Ik heb in de begraafboeken van Harlingen ook geen vermelding gevonden. Dat is wel een raadsel.

Het is een bijzonder zware grafzerk met een dikte van 23 cm. Verder is de zerk breed 1,42 meter. en hoog 2,03 meter. Gelet op de niet leesbare vage letters in het middenveld is het een hergebruikte zerk. De Vereniging Oud Harlingen zoekt nu naar een plek in de stad om de zerk daar in het zicht te herplaatsen.

Melle Koopmans en Meindert Tangerman van de Grêfskriftekommisje hebben de tekst grotendeels weten te ontcijferen:

Ano 1677 den 27 october is gestorven ... Harmen Sinnes Nauta ... ter admiraliteit ...n... des...  oud 69 iaer en hier begraven

Anno 1690 den 11 juny is gestorven de eerbare huisvrou [Hesseltie Doeckes] ... Harmen Sinnes ... der admiraliteit en burgemr deser stede oud 70 1/4 (?) iaer en is hier begraven

Anno 1682 den 29 januari is in den heere [gerust]  de eerbare Baukien Harmens Nauta huisfrou van de heer Gayis van Boelens dr. en secretaris van Won[seradeel oud 25] iaer en leit hier met haer soontie begraven


Foto: Melle Koopmans

Wie waren genoemde personen? Harmen Sienes Nauta werd op 13 maart 1608 gedoopt als zoon van de Dokkumer Siene Harmens en Iebeltje Romkes. Later wordt hij genoemd als vroedsman en burgemeester van Harlingen. Ook is hij equipagemeester ter admiraliteit. 

Hij trouwt op 15 maart 1635 met de dan vijftienjarige Hesseltje Doekes, vermoedelijk een dochter van Doeke Gerrits en Baukje Andries uit Leeuwarden.

Hun dochter Baukje Harmens Nauta wordt gedoopt op 11 november 1656 te Harlingen. Zij trouwt op 15 februari 1681 met Gaius van Boelens. Zij is waarschijnlijk in het kraambed overleden. Van het genoemde zoontje vinden we ook geen naam en doopdatum.

Ter ere van hun huwelijk is er een Friese en Nederlandse gedichtenbundel van 13 pagina's uitgebracht, wat wel zeer bijzonder genoemd mag worden.Opmerkelijk genoeg staan er in deze bundel ook twee gedichten die in het zogenaamde Midfries geschreven zijn.


Gaius van Boelens wordt als Gaatse gedoopt op 13 maart 1661 te Leeuwarden, als zoon van Koert van Boelens en Agatha van Geldorp.

In 1676 wordt hij ingeschreven als student te Franeker. Hij promoveert daar in 1679 op achttienjarige leeftijd. Vervolgens wordt hij gemeentesecretaris van Wonseradeel. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij op 24 juni 1683 met Adriana Stansius. Net als zijn eerste vrouw overlijdt ook hij jong. Hij sterft op zevenentwintigjarige leeftijd. Op 21 januari 1689 wordt hij begraven in de Westerkerk te Leeuwarden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, cre√ęren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A