Doorgaan naar hoofdcontent

Friesland: oude grafzerken uit de kerk van St Annaparochie tevoorschijn

Nadat in de afgelopen jaren de kerken van buurplaatsen OL Vrouwenparochie en St Jacobsparochie onder handen zijn genomen, is het nu de beurt aan de Van Harenskerk uit St Annaparochie.

Voor OL Vrouwenparochie zie http://hesseldewalle.blogspot.nl/2014/10/friesland-de-zeventiende-eeuwse-kerk.html

Afgelopen tijd is al een deel van de vloer verwijderd. Op elf januari van 2016 een eerste bezoek gebracht aan de kerk. We hebben er zeven onbekende grafzerken aangetroffen.

Uit: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel II Het Bildt

Het gaat om de grafzerken die op de kaart aan westkant met de letters A en B zijn aangegeven. Het was dus wel bekend dat ze er lagen, maar niet bekend wat er op stond. Wel, het volgende:

Grafzerk 1


Tekst:

Anno 1616 de 26 junij sterf d eerbare Haesije Iacobs dr d huijsfrou van Aerjen Leenderts out 29 iaer en leit hier begrauen met 2 kindere

A L

Zij is de dochter van Jacob Klases en Trijntje Feikes. Hij is zoon van Leendert Cornelis van der Mey en Aafke Cornelis. hij is twee keer getrouwd geweest: geh. 1 Haasje Jacobs; geh. 2 1628 Liesbeth Wiegers; overl. na 1648; bakker

Grafzerk 2


Tekst:

B. W. 

Ao 1779 den 16 maart is in den heere gerust de eerbaare Lysbeth Johannes weduwe wijlen Bente Walings in den ouderdom van 73 jaaren en vier daagen en leit alhier begraven

Zij is de dochter van Johannes Dirks Kuik en Hendrikje Freerks van grafzerk 6. Zij was getrouwd met Binte Walings (Proost) van grafzerk 4. Hij is de zoon van Waling Daams en Ytje Bintes. Zijn naam komt ook voor op de kerkklok.

Grafzerk 3


Tekst:

Anno 17[2]7 den 11 february is in den heere gerust den eerbare Willemtie Heins in leeven de h[uisvrou] van D[irc]k Johannes Ku[ick] ... leidt ...

Zij is de dochter van Willem Heins en Reinskje Joostes. Hij is de dochter van Johannes Dirks Kuik en Hendrikje Freerks van grafzerk 6. Hij trouwde drie ker: geh. 1 1721 Willemtje Heins, St. Annaparochie; geh. 2 1731 Fijkje Klases; geh. 3 1738 Rinske Bartels. Hij moet overleden zijn na 1753.

Grafzerk 4


Tekst:

De 6 october 1777 is in den heere gerust de eersaame Bente Walings oud ruim 70 jaaren en legt alhier begraaven

Ao 1802 den 14 julij is in den heere gerust de eerbaare Grytje Klaases Wassenaar in leven huisvrouw van Willem Gerrits in den ouderdom van 40 jaren 3 maanden 2 weken en 5 dagen en legt alhier begraven

1818 den 15 junij is in den heere gerust de eerzame Willem Gerrits in leven echtgenoot van Grytje Klaases Wassenaar our ruim 64 jaren en ligt alhier begraven

Binte Walings (Proost) is de zoon van Waling Daams en Jeltje Bintes. Zijn naam komt ook voor op de kerkklok. Hij was getrouwd met Liesbeth Johannes Kuik van grafzerk 2.

Griet Klases Wassenaar was de dochter van Klaas Aarts Wassenaar en Maartje Bintes en de kleindochter van Binte Walings en Liesbeth Johannes Kuik van grafzerk 2. Zij trouwde met Willem Gerrits die zich later ook Wassenaar noemt. Hij was de zoon van Gerrit Willems en Rixt Gerrits.

Grafzerk 5


Tekst:

Anno 1764 den 1 maij is overleden den eersaamen Johannes Bentes en was oud in zijn tweendartigts jaar en leit alhier begraven

Anno 1792 den 10 februari is overleden de eerbare Hendrikje Bentes in leven huisvrouw van Hendrik Mijntjes in den ouderdom van 46 jaaren 10 maanden en legt alhier begraaven

Johannes en Hendrikje waren kinderen van Binte Walings van grafzerk 4 en van Liesbeth Johannes Kuik van grafzerk 2. Hendrik Mintjes was de zoon van Mintje Jouws en Antje Pieters. Hij was twee keer getrouwd: geh. 1772 Hendrikje Bintes Proost; geh. 2 1801 Trijntje Dirks.

Grafzerk 6


Tekst:

Ao 1629 ... Aertie Jacobs ... hier leit beg[raven]

Iohannes Dircks Kuick oudt 54 iaar en Hendirkje Freerks oudt 72 iaar en legge alhier ...

Aartje Jacobs was de dochter van Jacob Jans Finck en Trijntje Dirks. Ze trouwde in 1616 Klaas Johannes Blijdenstein, notaris.

Johannes Dirks Kuik en Hendrikje Freerks waren de ouders van Liesbeth Johannes Kuik van grafzerk 2. Hij was de zoon van Dirk Dirks en Liesbeth Johannes. 

Grafzerk 7


Tekst:

Anno 1669 de ... [is in den heere] gerust de eer... ... Pitters B... ...

Grafzerk 8


Tekst:

... 31 december sterf ... Toenke Ians docht

Grafzerk 9Anno 1704 de 11 ianuary is in de heere gervst de eersame Cornelis 't Hoen cyrurgyn en volmagt aan Anna Parochie ou 66 iaaren 10 maenden en leit alhier begraven

Anno 1719 den 17 april is in den heere gerust de eersaame Claas Walinghs in leeven huisman op St Anne out int 60ste iaar en liet alhier begraven

Anno 1682 den 1 mey is in den heere gerust de eerbare Minckie Rienicks de huisfrou van mr. Cornelis Hoen out 38 iaar en leit alhier begraven

Anno 1687 den 8 februarius is in den heere gerust Dirckien Beerts de huisfrou van mr Cornelis 't Hoen out 36 iaar 7 maenden 5 dagen en leit hier met haar kindt begraven


Anno 1673 is geboren Fockeltie Cornelis t Hoen den 13 november is in den heere gerust de 30 iuny 1730 oud 56 iaar 4 manden 14 dagen en leit alhier begraven

De chirurgijn Cornelis was zoon van Hendrik Cornelis 't Hoen en Fokeltje Cornelis. Hij is getrouwd geweest met Minckie Rienks en voor de twee de keer in 1683 met Dirkje Beerts. Minkie Rienks was de dochter van Rienk Dirks en Adriaantje Cornelis. Zij trouwde in 1670 met Cornelis Hendriks 't Hoen. Dirkje Beert was de dochter van Beert Daams en Tetje Arjens. Zij trouwde in 1683 met Cornelis Hendriks 't Hoen. 
Fokeltje Cornelsi 't Hoen was de dochter van Cornelis 't Hoen en Minkie Rienks. Zij trouwde in 1699 met Klaas Walings en in 1721 met Tjeerd Fokkes. Klaas Walings was de zoon van Waling Klases en Maartje Jelles. Hij trouwde in 1699 met Fokeltje Cornelis 't Hoen. 

Grafzerk 101731 den 10 april is overlede Johannis Eckringa out 5 iaren en 6 maanden en leit alhier begraven

Anno 1791 de 30 april ontsliep in hoope Bouricius Sicco Tenckinck oud 5 jaaren 2 maanden en ligt hier begraven

Li... caros nee opina morte paventes 
... accepit .ro pietate deus

'K ontviel mijn ouden door een onverwagten dood
Gods eng'len droegen  mij met vreugde in Abrams schoot

Johannes is de zoon van Paulus Eckringa en Metje Johannes. Bouricius Sicco is de zoon van Egbertus Henricus Tenckinck en Trijntje Heineman.

Grafzerk 11... Rien... ... ...f huis...

Anno 1742 den 23 augustus is in den heere gerust de eersame Cornelis Dirks mr. backer tot St Anna out 59 iaer ende leit alhier begrven

CD

Bakker Cornelis Dirks trouwt in 1710 met Janke Dirks Kuik

Grafzerk 12


... martius is ...erl... ...ti h[uisvr]ou van Beert ...

Grafzerk 13


... [16?]28 den ...

Henk Zeinstra heeft nog het volgende overzicht van de kerk boven water weten te halen:


Naast de verschillende plattegronden zijn er ook nog de oude aantekeningen van Sannes en het boek Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel II Het Bildt. De grafzerken met de letters A en B (zie schema bovenaan) zijn gevonden; de letters C tot en met K ontbreken nog. Een en ander combinerend verwachten we dat er nog zo'n tien onbekende grafzerken aan het licht zullen komen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek

Excel: laatste datum voor een groep, draaitabel of matrixformule?

Via een Excel groep krijg ik de vraag hoe je de laatste datum voor een groep er uit kunt pikken. We geven hier even de voorbeelddata: Voor zover ik kan zien zijn er in ieder geval twee mogelijkheden: met matrixformules en met een draaitabel . Oplossing: draaitabel We zullen het in dit voorbeeld maar even helemaal volgens de regels van de Excel kunst doen. Voor het maken van de draaitabel heb ik de lijst eerst omgezet naar een tabel ( INVOEGEN => DRAAITABEL ). De naam veranderen we dan even van Tabel1 in draaitabel . Vervolgens maken we de draaitabel. Via Waardeveldinstellingen kiezen we dan voor het datumveld voor Max en bij Getalnotatie voor Datum . De kopjes zetten we even om naar Naam en Laatste datum . Klaar. Oplossing: matrixformules Voor dat we de matrixformules gaan maken, creƫren we eerst namen met flexibele bereiken: datum =VERSCHUIVING(Blad1!$B$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$B:$B)-1;1) naam =VERSCHUIVING(Blad1!$A$2;0;0;AANTALARG(Blad1!$A:$A