Doorgaan naar hoofdcontent

Word VBA: Autotext and Built In Building Block Entries

The first script deletes all autotext entire from the normal.dotm

Sub DeleteNormalAutoTextEntries()
    'goal: delete all autotext entries from normal.dotm
    Dim i As AutoTextEntry
    'wissen autotextentries
    For Each i In NormalTemplate.AutoTextEntries
        i.Delete
    Next
End Sub

The second script deletes all built in building block entries from the template built-in building blocks.dotx

Sub DeleteBuiltinBuildingblockentries()

    'Word 2010 and up
    'goal: delete all elements from built-in building blocks.dotx

    On Error Resume Next 'necessary while deleting from the template causes errors

    Dim objTemplate As Template
    Dim i As Integer 'counter
    Dim bb As Word.BuildingBlock 

    Set objTemplate = Templates(1) 'templates(1) = built-in building blocks.dotx
    For i = 1 To 10 'you need more loupes while it simply doed not work to delete all in one round
        For Each bb In objTemplate.BuildingBlockEntries
           bb.Delete
        Next
    Next
    objTemplate.Save 'save template
End Sub

The last script imports given auto text entried from a two column table in a Word document:

Sub ImportAutotextFromWordTable()
    'goal: load autotext entries from Word document table 
    'two columns: the first with the entry lable, the second with the entry text

    On Error GoTo errormessage
    Dim oTable As Table
    Dim oRow As Row
    Dim name As String
   
    Application.Documents.Open ("C:\autotext.docx") 'this file needs to be in a given map
    For Each oRow In ActiveDocument.Tables(1).Rows
        name = Left(oRow.Cells(1).Range.Text, Len(oRow.Cells(1).Range.Text) - 2)
        If Left(oRow.Cells(2).Range.Text, Len(oRow.Cells(2).Range.Text) - 2) < 256 Then
            NormalTemplate.AutoTextEntries.Add name:=name, Range:=Selection.Range
            NormalTemplate.AutoTextEntries(name).Value = Left(oRow.Cells(2).Range.Text, Len(oRow.Cells(2).Range.Text) - 2)
        Else
            ' If the length of the text is greater than 255 characters,
            ' insert it into the active document and add it as a new
            ' AutoText Entry.
            With Selection.Range
                .Collapse
                .Text = Left(oRow.Cells(2).Range.Text, Len(oRow.Cells(2).Range.Text) - 2)
                .Select
                NormalTemplate.AutoTextEntries.Add _
                   name:=name, Range:=Selection.Range
                .Delete
            End With
        End If
    Next
   
    Exit Sub
   
errormessage:
    MsgBox "File C:\autotext.docx is missing"

End Sub

Reacties

Populaire posts van deze blog

Excel: VBA script om wachtwoord te verwijderen

Af en toe krijg ik een vraag om een wachtwoord van een Excel blad te halen. Doodsimpel met VBA. Hier een script dat ik gebruik: Sub WachtwoordCrack()     Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer, _     e As Integer, f As Integer, g As Integer, h As Integer, _  I As Integer, j As Integer, k, m As Integer     Dim begin As Date, eind As Date     Dim duur As String     Dim objSheet As Worksheet     begin = TimeValue(Time)     On Error Resume Next     For Each objSheet In Application.Worksheets         For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66             For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66                 For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For I = 65 To 66                     For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126                         ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & _   Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & _   Chr(g) & Chr(h) &  Chr(I) & Chr(j) & C

Excel: Speedometer met handleiding

Inleiding Echte speedometers met wijzertjes en zo kent het reguliere Excel niet. We kunnen wel zelf zoiets maken. En dat gaan we doen. Hoe maken we zoiets? §    We typen vanaf cel A1 : cijfers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 De onderste 10 is de optelsom van de bovenste waarden. §    We maken hier een ringgrafiek van. §    We wissen de labels. §    We laten deze ring 270 graden laten draaien. §    Voor het onderste stuk kiezen we dan: Geen opvulling .     §    Voor de wijzer typen we: D1 Wijzer D2 50 aangestuurd door een schuifbalk D3 1 bepaalt de breedte van de wijzer D4 49 =D5-D2-D3 D5 100 §    We selecteren dan D2:D5 . §    Klikken op kopiĆ«ren. §    Klikken op de grafiek. §    Klikken op plakken. We krijgen dan

Excel 2013: uniek aantal in draaitabel

Tot en met versie 2010 was het in Excel lastig om in een draaitabel een uniek aantal (DISTINCT COUNT) te tellen. We geven een voorbeeld op basis van een verkoperslijst. In deze lijst kunnen we zien welke verkopers welke artikelen hebben verkocht. Willen we nu in een draaitabel laten zien hoeveel artikelen een verkoper heeft verkocht, dan krijgen we wel de aantallen maar niet de unieke aantallen te zien. Om toch de unieke aantallen te laten zien, hebben we een aantal stappen nodig. Op het moment dat we de draaitabel invoegen, krijgen we in Excel 2013 dit dialoogvenster: Onderaan zien we daar een nieuwe optie: Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel . Deze optie moeten we aanvinken, voor we op OK klikken. We krijgen dan een iets ander beeld dan normaal: Normaliter krijgen we alleen de veldnamen. Nu zien we er het woord Bereik boven staan. Voor het voorbeeld heb ik nu Verkoper toegevoegd aan Rijen en Artikelomschrijving aan Waarden . Het resultaat is identiek