maandag 9 januari 2017

Access: keuzes uit een listbox met meervoudige selectie

In Access kunnen we op een formulier listboxen maken waarbij we kunnen kiezen voor de meervoudige selectie-optie. We kunnen meerdere keuzes maken. De vraag is nu hoe we deze keuze met behulp van VBA scripts door kunnen geven aan een volgende formulier.

Het onderstaande is een voorbeeld van zo'n listbox met meervoudige selectie.


De meerdere keuzes moeten we hier maken met de CTRL toets ingedrukt. De uiteindelijke keuze maken we dan met de combinatie CTRL toets ingedrukt en dubbelklikken.

Achter deze gebeurtenis heb ik dan de volgende VBA code geplaatst:

Private Sub lboMeervoudig_DblClick(Cancel As Integer)
    Dim arrLijst()
    Dim intTeller As Integer
    Dim objItem As Variant, strResult As String
    
    'gemaakte keuzes in een array stoppen
    ReDim arrLijst(Me.lboMeervoudig.ItemsSelected.Count)
    intTeller = 0
    For Each objItem In Me.lboMeervoudig.ItemsSelected
        arrLijst(intTeller) = Me.lboMeervoudig.Column(0, objItem)
        intTeller = intTeller + 1
    Next
    
    'inhoud array overhevelen naar variabele strResult met een komma als scheidingsteken
    For intTeller = 0 To UBound(arrLijst) - 1
        strResult = strResult & arrLijst(intTeller) & ","
    Next
    
    'In Access is het niet mogelijk via OpenArgs meerdere parameters of een array door te geven
    'alleen een string is mogelijk; meerdere waarden moeten dus in een string opgeslagen worden
     DoCmd.OpenForm "frmKeuzelijstOntvanger", OpenArgs:=strResult
End Sub

Bovenstaande code geeft de gemaakte keuzes dus door aan een formulier frmKeuzelijstontvanger. Achter dit formulier heb ik bij de gebeurtenis Bij laden de volgende VBA code geplaatst:

Private Sub Form_Load()
    Dim intPos As Integer
    Dim strValue As String, strResult As String
    strValue = Me.OpenArgs
    
    'string omzetten naar een string die in een filter gebruikt kan worden
    strResult = "("
    Do While InStr(strValue, ",") > 0
        strResult = strResult & "'" & Left(strValue, InStr(strValue, ",") - 1) & "',"
        strValue = Mid(strValue, InStr(strValue, ",") + 1)
    Loop
    strResult = Left(strResult, Len(strResult) - 1) & ")"
    
    'filteren op gemaakte keuze
    Me.Filter = "klantnummer IN " & strResult
    Me.FilterOn = True
End Sub

In het opgeroepen formulier verschijnen dan keurig de gemaakte keuzes:

Een reactie posten