dinsdag 23 februari 2016

Excel: beveiling op basis van Windows loginnaam met VBA

Momenteel ben ik bezig een Excel applicatie te beveiligen op basis van de Windows inlognamen. Aan de hand van de inlognaam worden rechten toegekend. Aan de hand van deze rechten zijn bepaald menuknoppen wel of niet zichtbaar.

Hoe gaat zoiets in zijn werk? Bij het openen van de werkmap wordt gekeken naar de Windows loginnaam met Environ("UserName"). Op een blad met de naam Inlognamen wordt gekeken welke rechten erbij horen. Op basis van deze rechten worden bepaald ActiveX opdrachtknoppen op een blad met de naam Menu wel of niet zichtbaar gemaakt.De VBA code ziet er globaal zo uit:

Private Sub Workbook_Open()
    strInlognaam = Environ("UserName")
    Sheets("inlognamen").Activate
    For Each rngCel In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells
        If rngCel.Value = strInlognaam Then
            strRechten = rngCel.Offset(0, 1).Value
            Exit For
        End If
    Next
    Sheets("menu").Activate

    Select Case strRechten
        Case "Knop1"
            ActiveSheet.cmdKnop1.Visible = True
        Case "Knop2"
            ActiveSheet.cmdKnop2.Visible = True
        Case Else
            MsgBox "Je hebt geen rechten voor deze toepassing"
            ActiveWorkbook.Saved = True
            Application.Quit
End Select

Voor verder Excel tips klik hier.

vrijdag 12 februari 2016

Friesland: onbekende grafzerken uit Haskerdijken

Op 12 februari 2016 hebben twee leden van de Grêfskriftkommisje een bezoek gebracht aan de kerk in Haskerdijken. Erg afgelegen en door de mist ook bijna niet te vinden. Uiteindelijk toch gelukt en met resultaat: zes onbekende grafzerken.

Grafzerk 1


De Latijnse tekst van de sterk beschadigde steen laat zich wat moeilijk ontcijferen.

... iuly ... saa... ... obiit ... Iohannes Owney sen... ...tes hujus pagi

Het gaat hier om predikant Johannes Overney, afkomstig uit Warendorp. Hij stond hier als dominee van 1605 tot aan zijn dood in vermoedelijk 1629.

Grafzerk 2Anno 1650 den 13 iuni [is in den] heere christelick onslapen de eerwaerdige ende seer godsalgen Rodolph Yoannnis Tenninck yn syn leeve getrouwe bedienaer de[s] h eevangelums in die [ger]eformeerde gemente tot Haskerdicken in leit alhier begraven out 31 yaren

Roelof Johannes Tenninck stond hier als dominee van 1646 tot 1650.

Grafzerk 3


...
Soo cloeckne vrije deucht gunst minnelijcke seden 
Een harder bij gods volck is eerlangh verblijven deden
Niet eerder als seer grijs waer Tenninck hier geleijt
Daer hij vroegh rust van me... ...
en Christus comst v... ...

Deze grafzerk lijkt een restant van een grotere. We zien hier weer de naam Tenninck. Mogelijk betreft het hier de zoon van de vorige genaamd Cornelis. Deze Cornelis stond als dominee te Joure.

Grafzerk 4Ao 1699 den 18 7ber is in den heere christelijk ontslapen den eerwaerdigen godsaligen do Nicolaes Offringa in leven getrouw dienaer des goddeliken woorts tot Haskerdijken out 52 iaeren en leit [hier] begraven

Klaas Luitjes of Nicolaas Offringa was afkomstig uit Groningen. Als wapenfeit staat op zijn naam dat hij zijn proefschrift in het Nederduits verdedigde. Een echte Grunniger dus.

Grafzerk 5 Ao 1782 tussen den 9 en 10 october is in den heere gerust Rigtje Geerts wedu Rimmer Lammerts out 81 jaar legt alhier begraven

Rigtje Geerts huwde in 1728 Rimmer Lammerts. Beiden woonden te Heerenveen. We vinden zijn naam terug in de Quotisatiekohieren. Hij blijkt zeer bemiddeld te zijn geweest, schipper en koopman.

Grafzerk 6Ao 1785 den 16 february is in den heere gerust Ioachimus Dix  bedienaar des h evangely Iesu Christi in de gemeinte van Nyehaske en Haskerdyken in den ouderdom van 50 iaaren en 4 dagen en leit alhier begrawen

Dominee Joachimus Dix was de zoon van commissaris Bernardus Dix. Van zijn vader en tweelingzus Hendrina lag een grafzerk in de Westerkerk van Leeuwarden. Deze zerk is inmiddels verhuisd naar de berg in het Leeuwarder Bos. Beide zerken dragen hetzelfde familiewapen: een hoofd met een huismerk dat uit ankerachtige delen lijkt te bestaan.

Wapen zoon:Wapen vader:


zondag 7 februari 2016

Friesland: inscripties, nu PDF per plaats te downloaden

Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecre√ęerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.


Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.

Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.