Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Excel: gegevenslabel alleen bij de laatste waarde in een grafiek

Creatief met Corona Bij het maken van een grafiek over de voortschrijdende Corona cijfers in Nederland liep ik tegen een probleem aan. Als je bij een reeks gegevens in een grafiek de gegevenslabels aan zet, krijg je die labels bij elke waarde. Ik wilde dit label alleen bij de laatste waarde tonen. Nu kun je natuurlijk alle andere gegevenslabels afzonderlijk wissen, maar dat is een hoop werk. Op zoek naar een andere manier dus.
De cijfers datumaantal1-3-202032-3-202083-3-202054-3-2020155-3-2020446-3-2020467-3-2020608-3-2020769-3-20205710-3-20206111-3-202012112-3-202011113-3-202019014-3-202015515-3-202017616-3-2020
Recente berichten

Excel: parametriseren en linken van datasets in PowerQuery

PowerQuery PowerQuery is het ETL instrument dat binnen Excel en PowerBi gebruikt wordt om verschillende datasets binnen te halen, aan te passen en in Excel of PowerBi in te laden. Heel veel acties kunnen menugestuurd afgehandeld worden, maar af en toe moet er het een en ander worden aangepast in M, de taal die PowerQuery gebruikt. Voorbeeld In het onderstaande voorbeeld laat ik zien hoe we een dataset in PowerQuery met een parameter vanuit Excel kunnen filteren. In het voorbeeld heb ik gebruikt gemaakt van de tabellen Klanten en Orders uit de database Noordenwind van Microsoft. Die staan op respectievelijk blad 1 en 2. Van beide datasets heb ik een Excel tabel gemaakt met de namen Klanten en Orders.

Op een derde blad heb ik een filter gemaakt dat uit de klantenlijst kan kiezen. Vervolgens wordt de bij de betreffende klanten horende lijst van orders getoond.
Blad met selectie Bovenaan van A1:B3 heb ik een blokje variabelen gezet:
ParameterWaardeKlantnaamErnst HandelDatum2-6-1998 Van …

Friesland: eeuwenoude grafzerken met grafkelder weer tevoorschijn in de kerk van Jellum

De kerk van Jellum De oorspronkelijke kerk van Jellum dateert uit de late middeleeuwen. In 1700 wordt er een nieuwe kerk gebouwd. Op de fundamenten van de eerste. De grafkelder, grafzerken en rouwborden uit de eerste kerk blijven behouden. In 1787 geeft dominee Ernestus Viglius - dan predikant in Jellum en Beers - een uitgebreide beschrijving van de kerk en de inhoud. Ook van de twee grafzerken en de grafkelder die nu weer in beeld zijn gekomen. In 1893 is deze kerk afgebrand en twee jaar later weer herbouwd. Veel van de inhoud is verloren gegaan.  Grafzerken en grafkelder Vorige week, zaterdag 1 februari, zijn twee grafzerken en de toegang tot de grafkelder weer blootgelegd. Ook de twee nu hervonden grafzerken blijken door de brand beschadigd geraakt. Maar niet alleen door de brand. Tijdens de herbouw rond 1895 is een flink stuk van de bovenrand weggekapt. Zoiets kon toen nog. Steen 1: Sicke van Dekema en Hil van Tamminga Foto: Willem Hansma
Op basis van het geschrift van Ernestus V…

Excel: dynamische grafiek op basis van een tabel

Dynamische grafiek op basis van een tabelJe kunt een dynamische grafiek maken op basis van zogenaamde namen en complexe formules die naar een veranderend bereik verwijzen. Als je Excel werkboek veel grafieken bevat, kan het een wirwar van namen worden. Ik ging op zoek naar een simpeler oplossing. Een grafiek op basis van kolommen uit een zogenaamde Excel tabel is automatisch dynamisch in die zin dat deze zich automatisch aanpast aan een groter of kleiner wordende tabel. Probleem is dan natuurlijk wel dat de tabel te groot wordt en tot een onoverzichtelijke grafiek kan leiden. Mij werd de vraag gesteld de grafiek te baseren op steeds de laatste vier kwartalen. De data voor mijn voorbeeld in het bereik A1:C19 zien er zo uit:

Ik heb de data omgezet naar een Excel tabel (via Invoegen => Tabel) en deze de naam Grafiek gegeven (Formules => Namen beheren). Naast deze tabel heb ik in het bereik E1:H5 het volgende blok geplaatst:
rangjaarkwartaalbedrag32004Q39222004Q415612005Q114002005Q216…

Friesland: veel onbekende grafzerken uit de kerk van Brantgum

Inleiding In de kerk van Brantgum zijn ze bezig met het restaureren van de kerk. Op 6 november 2018 hebben Melle Koopmans en ik een eerste bezoek aan deze kerk gebracht. Momenteel - begin november 2018 - is de oude vloer verwijderd en zijn er elf grafzerken tevoorschijn gekomen. Van maar één van deze zerken was uit de literatuur bekend dat deze er zou moeten liggen. De rest is voor ons nieuw. Er ligt in ieder geval ook nog één zerk onder de vloer van de hal. Mogelijk komt die te zijner tijd in beeld. De vloer in het koor wordt niet verwijderd. We weten niet of daar nog zerken te vinden zijn. Bij een eerdere restauratie zijn er al twee oude zerken verplaatst naar de toren.

De kerk van Brantgum is uit de twaalfde eeuw. Het is een oorspronkelijk romaanse kerk die voor het laatst gerestaureerd is in 1972.


Bronnenonderzoek Uit de bekende bronnen zijn ons maar een aantal grafschriften bekend. Ze zijn te vinden via www.walmar.nl/inscripties. Een van deze was het grafschrift van dominee Harm…

Excel: aan de hand van directe achtergrondkleuren waarden categoriseren

In onderstaande grafiek heb ik aan de hand van een vijfkleurenschaal de waarden gecategoriseerd. In dit geval gaat het om de gemiddeld zomertemperaturen in De Bilt.


Voor de uitwerking kun je het bijbehorende bestand ExcelAchtergrond.xlsx downloaden.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7HgkOwFZtdZVmhRQUZFM28yc1U

Voor verder Excel tips klik hier.
Andere blogs over Excel
Voor het beste overzicht verwijs ik naar een pagina van mijn website: http://www.walmar.nl/spreadsheets.asp

Friesland: veel onbekende grafzerken uit de kerk van Lollum

Inleiding Woensdag 15 november 2017 hebben Melle Koopmans en ik de kerk van Lollum bezocht. Deze kerk wordt gerestaureerd en er zijn na het verwijderen van de houten vloer een flink aantal grafzerken tevoorschijn gekomen.
De kerk van Lollum is uit de dertiende eeuw heeft een halfrond koor. In de negentiende eeuw werd de kerk gepleisterd en voorzien van een bakstenen boogfries. In 1883 kreeg de kerk een nieuwe westgevel en een half ingebouwde toren met houten opbouw en ingesnoerde spits. De luidklok (1550) is gegoten door Geert van Wou II. De preekstoel (1718) is gemaakt door Cornelis Cornelisz en het orgel uit 1914 is gebouwd door Bakker & Timmenga.


Bronnenonderzoek Uit de bekende bronnen voor grafschriften was ons maar één grafzerk bekend: die van predikant Faber.

1771 den 28 july is overleden de wel eerw: heer Sibrandus Faber getrouw leeraar in de gemeente J:C: te Lollum oud 71 jaren min 2 dagen nadat den h: dienst aldaar 31 jaren en 10 maanden volijverig had waargenomen en is h…