vrijdag 8 april 2016

Friesland: bijzondere grafzerk uit Harlingen

In de stad Harlingen is onlangs een bijzondere grafzerk tevoorschijn gekomen. De zerk bevond zich in de tuin van Zeepziederstraat 6. Deze steen zal oorspronkelijk wel in de Harlinger Westerkerk hebben gelegen. Deze kerk is in 1898 gesloopt.

Helemaal duidelijk is het nog niet. Archivaris Jeanine Otten schrijft:

In 1834 noteerde Freerk Dirks Fontein alle grafschriften in de Westerkerk, maar het grafschrift van Hamen Synes Nauta zat daar wonderlijk genoeg niet bij. Ik heb in de begraafboeken van Harlingen ook geen vermelding gevonden. Dat is wel een raadsel.

Het is een bijzonder zware grafzerk met een dikte van 23 cm. Verder is de zerk breed 1,42 meter. en hoog 2,03 meter. Gelet op de niet leesbare vage letters in het middenveld is het een hergebruikte zerk. De Vereniging Oud Harlingen zoekt nu naar een plek in de stad om de zerk daar in het zicht te herplaatsen.

Melle Koopmans en Meindert Tangerman van de Grêfskriftekommisje hebben de tekst grotendeels weten te ontcijferen:

Ano 1677 den 27 october is gestorven ... Harmen Sinnes Nauta ... ter admiraliteit ...n... des...  oud 69 iaer en hier begraven

Anno 1690 den 11 juny is gestorven de eerbare huisvrou [Hesseltie Doeckes] ... Harmen Sinnes ... der admiraliteit en burgemr deser stede oud 70 1/4 (?) iaer en is hier begraven

Anno 1682 den 29 januari is in den heere [gerust]  de eerbare Baukien Harmens Nauta huisfrou van de heer Gayis van Boelens dr. en secretaris van Won[seradeel oud 25] iaer en leit hier met haer soontie begraven


Foto: Melle Koopmans

Wie waren genoemde personen? Harmen Sienes Nauta werd op 13 maart 1608 gedoopt als zoon van de Dokkumer Siene Harmens en Iebeltje Romkes. Later wordt hij genoemd als vroedsman en burgemeester van Harlingen. Ook is hij equipagemeester ter admiraliteit. 

Hij trouwt op 15 maart 1635 met de dan vijftienjarige Hesseltje Doekes, vermoedelijk een dochter van Doeke Gerrits en Baukje Andries uit Leeuwarden.

Hun dochter Baukje Harmens Nauta wordt gedoopt op 11 november 1656 te Harlingen. Zij trouwt op 15 februari 1681 met Gaius van Boelens. Zij is waarschijnlijk in het kraambed overleden. Van het genoemde zoontje vinden we ook geen naam en doopdatum.

Ter ere van hun huwelijk is er een Friese en Nederlandse gedichtenbundel van 13 pagina's uitgebracht, wat wel zeer bijzonder genoemd mag worden.Opmerkelijk genoeg staan er in deze bundel ook twee gedichten die in het zogenaamde Midfries geschreven zijn.


Gaius van Boelens wordt als Gaatse gedoopt op 13 maart 1661 te Leeuwarden, als zoon van Koert van Boelens en Agatha van Geldorp.

In 1676 wordt hij ingeschreven als student te Franeker. Hij promoveert daar in 1679 op achttienjarige leeftijd. Vervolgens wordt hij gemeentesecretaris van Wonseradeel. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij op 24 juni 1683 met Adriana Stansius. Net als zijn eerste vrouw overlijdt ook hij jong. Hij sterft op zevenentwintigjarige leeftijd. Op 21 januari 1689 wordt hij begraven in de Westerkerk te Leeuwarden.

Geen opmerkingen: